O nas

Dział profilaktyki został powołany w 2016 roku w celu koordynowania, monitorowania i sprawozdawania działań w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020. Dział Profilaktyki będzie również wspierał szkoły we wprowadzaniu i realizacji nowego systemu zarządzania szkolnymi programami profilaktycznymi.

  • Realizacja programu “Poradzimy” będącym krótką interwencją profilaktyczną realizowaną w formie konsultacji indywidualnych i rodzinnych ze specjalistą. W ramach programu rozpoznane zostaną mocne strony rodziny oraz wypracowane będą możliwe najlepsze metody wdrożenia zmian w zakresie higieny cyfrowej (w przypadku profilaktyki uzależnień behawioralnych) czy w kontekście profilaktyki eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Program zakłada wprowadzenie zmian w oparciu o indywidualne zasoby rodziny poprzez dostarczone przez specjalistów narzędzia. Więcej informacji na stronie: www.poradzimy.net
  • Organizacja szkoleń dla realizatorów programów rekomendowanych dla gdyńskich specjalistów – nauczycieli, pedagogów i psychologów, w tym między innymi programy: Przyjaciele Zippiego, Trzy Koła, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.
  • Prowadzenie szkoleń dla specjalistów (np. nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, pracowników społecznych).
  • Organizacja spotkań dla gdyńskich nauczycieli w ramach Forum Liderów Profilaktyki, w ramach których odbywają się warsztaty i szkolenia z wybranych przez uczestników tematów, jak również prowadzone są superwizje dla uczestniczących w nim nauczycieli.
  • Realizacja badań w obszarze profilaktyki uzależnień oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w Gdyni.
  • Organizacja corocznego seminarium dla gdyńskich pracowników oświaty z zakresu współczesnej profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień realizowanych w gdyńskich szkołach we współpracy z Wydziałem Edukacji.
  • Realizacja FreD goes Net (Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych i doświadczają związanych z tym problemów w formie krótkich warsztatów w duchu dialogu motywującego, realizowane w grupie 5-12 uczestników przez 3 spotkania. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjno-profilaktycznym. Może okazać się to przydatne w trudnej sytuacji uczestnika, np. szkolnej, prawnej czy w kontakcie z pracodawcą.)
  • Realizacja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – programu kierowanego do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Celem programu jest zwiększenie umiejętności oraz zmiana wychowawczych postaw rodziców i wychowawców na takie, które minimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży, ucząc budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Warsztaty prowadzone są w grupach 12-15 osobowych w czasie dziesięciu trzygodzinnych spotkań, raz w tygodniu.