O nas

Dział profilaktyki został powołany w 2016 roku w celu koordynowania, monitorowania i sprawozdawania działań w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020. Dział Profilaktyki będzie również wspierał szkoły we wprowadzaniu i realizacji nowego systemu zarządzania szkolnymi programami profilaktycznymi.

 • Realizacja programu Poradzimy w cyfrowym świecie będącym krótką interwencją profilaktyczną realizowaną w formie konsultacji indywidualnych i rodzinnych ze specjalistą. W ramach programu rozpoznane zostaną mocne strony rodziny oraz wypracowane będą możliwe najlepsze metody wdrożenia zmian w zakresie higieny cyfrowej. Program zakłada wprowadzenie zmian w oparciu o indywidualne zasoby rodziny poprzez dostarczone przez specjalistów narzędzia. Więcej informacji na stronie: www.poradzimy.net
 • Organizacja szkoleń dla realizatorów programów rekomendowanych dla gdyńskich specjalistów – nauczycieli, pedagogów i psychologów, w tym między innymi programy: Przyjaciele Zippiego, Trzy Koła, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.
 • Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień realizowanych w gdyńskich szkołach we współpracy z Wydziałem Edukacji.
 • Organizacja spotkań dla gdyńskich nauczycieli w ramach Forum Liderów Profilaktyki, w ramach których odbywają się warsztaty i szkolenia z wybranych przez uczestników tematów, jak również prowadzone są superwizje dla uczestniczących w nim nauczycieli.
 • Współorganizacja Tygodnia Profilaktyki – zbiór wydarzeń zorientowanych na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego, w tym np.: warsztaty z tematyki uzależnień behawioralnych oraz nowych mediów i edukacji oraz publikacja artykułów.
 • Współprowadzenie badań w kierunku diagnozy problemu współuzależnienia w Gdyni, w tym np. projekt Diagnoza Zasobów i Potrzeb Profilaktycznych w Gdyńskich Szkołach oraz Diagnoza Zjawiska Uzależnienia.
 • Opracowanie i przeprowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb profilaktycznych w gdyńskich szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z której raport dostępny jest na stronie OPiTU w dziale “Baza Wiedzy”.
 • Organizacja corocznego seminarium dla gdyńskich pracowników oświaty, na którym poruszane zostają aktualnie ważne tematy z zakresu współczesnej profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w szkołach. Wykłady i warsztaty w poprzednich edycjach dotyczyły m.in.: psychoseksualnego rozwoju człowieka, zaburzeń nastroju czy wykluczenia.

Realizacja programów profilaktycznych:

 1. FreD goes Net – Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych i doświadczają związanych z tym problemów w formie krótkich warsztatów w duchu dialogu motywującego, realizowane w grupie 5-12 uczestników przez 3 spotkania. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjno-profilaktycznym. Może okazać się to przydatne w trudnej sytuacji uczestnika, np. szkolnej, prawnej czy w kontakcie z pracodawcą.
 2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Program kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Celem programu jest zwiększenie umiejętności oraz zmiana wychowawczych postaw rodziców i wychowawców na takie, które minimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży, ucząc budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Warsztaty prowadzone są w grupach 12-15 osobowych w czasie dziesięciu trzygodzinnych spotkań, raz w tygodniu.
 3. Family Connections – Program edukacyjno-treningowy dla bliskich osób cierpiących na BPD (zaburzenie osobowości z pogranicza) oraz z chwiejnością emocjonalną i dysregulacją emocji, w ramach którego grupa otrzymuje wsparcie oraz trenuje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów w oparciu o dialektyczną terapię behawioralną (DBT). Spotkania trwają dwie godziny i realizowane są raz w tygodniu przez 12 tygodni.