Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, prowadzony w formie Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej opitu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne:

 • Niektóre materiały, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej,
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazów,
 • Brak uproszczonego układu wizualnego,
 • Brak możliwości wyłączenia animacji,
 • Brak możliwości alternacji orientacji strony poziomo/pionowo,
 • Brak automatycznego odczytywania komunikatów (zmiana treści bez zmiany kontekstu),
 • nie jest możliwe przełączenie na wysoki kontrast,
 • elementy graficzne i zdjęcia nie mają wypełnionego tzw. atrybutu alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Wyłączenia:

 • Multimedia opublikowane przed 2020.09.23,
 • Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jagłowska
 • E-mail: jjaglowska@opitu.pl lub opitu@opitu.pl
 • Telefon: 58 6206094

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek mieszczący się przy ul. Reja 2a, 81- 441 Gdynia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

tel. 58-621-61-35, e-mail: opitu@opitu.pl;

 • Dojazd:

Przystanek „Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli”:

Linie: 119, 133,192, 252, 252

(Odległość z przystanku do Ośrodka: 290 m);

 • Wejście główne: wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;  możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą rejestracji;
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody szerokie nie wyklejone taśma kontrastującą, dźwig dostępny dla osób poruszających się na wózku, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań:

a) pochylnia wiodąca do sal terapeutycznych,

b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w rejestracji;

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

bezpośrednio przy budynku znajduje się miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości;
 • Toaleta: na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

2. Budynek mieszczący się przy ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia

Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Dział Profilaktyki

tel. 58-620-88-88, e-mail: narko@opitu.pl

 • Dojazd:

Przystanek „Chrzanowskiego – Przychodnia 01”: Linie: 119, 700, 740

(Odległość z przystanku do Ośrodka: 1 m);

 • Wejście główne: wejścia zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się – pochylnia wiodąca do wejścia głównego; możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą rejestracji;
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Poradnia Leczenia Uzależnień: korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, pomieszczenia znajdują się na parterze, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

Dział Profilaktyki: korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody szerokie, nie wyklejone taśma kontrastującą, brak dźwigu/windy dla osób poruszających się na wózku, spotkania dla interesantów odbywają się w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku (w Poradni Leczenia Uzależnień).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Opis dostosowań:

a) pochylnia wiodąca do wejścia głównego,

b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w rejestracji;

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: w odległości 60 m od budynku znajdują się miejsca postojowe, brak miejsc dedykowanych osobom z niepełnosprawnością;
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości;
 • Toaleta: na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.