Deklaracja dostępności

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, prowadzony w formie Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej opitu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Postrzegalność:

 • Wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny.
 • Istotne informacje wizualne są dostępne w postaci tekstu.
 • Wszystkie pliki audio mają transkrypcję- nie dotyczy
 • Podstawowe informacje audio są dostępne w postaci tekstu- nie dotyczy
 • Wszystkie filmy mają napisy zsynchronizowane z dźwiękiem – nie dotyczy
 • Film zawierający ważne informacje wizualne ma opis audio – nie dotyczy
 • Cała struktura treści przekazywana wizualnie jest dostępna dla technologii wspomagających (np. dla czytników ekranu) – nie dotyczy
 • Po usunięciu stylizacji, treść jest uporządkowana logicznie.
 • Unikano używania cech wizualnych do przekazywania informacji.
 • Unikano używania koloru jako jedynego sposobu przekazania pewnych informacji.
 • Użytkownicy mogą zatrzymać dźwięk, który jest odtwarzany automatycznie – nie dotyczy
 • Cały tekst ma wystarczający kontrast w stosunku do koloru tła.
 • Treść jest w pełni użyteczna po powiększeniu tekstu do 200%.
 • Unikano używania obrazów z tekstem.
 • Użytkownicy mogą odwracać zawartość w poziomie i w pionie.
 • Dodano okeny autouzupełniania HTML do jakichkolwiek formularzy zbierających informacje o użytkowniku -nie dotyczy
 • Zawartość strony zmienia się do pojedynczej kolumny bez przewijania w poziomie i pionie.
 • Wszystkie ważne obiekty graficzne, komponenty interfejsu i stany mają kontrast kolorów 3:1.
 • Można zmienić wysokość wiersza, odstępy między akapitami oraz odstępy między literami i słowami, nie przerywając niczego.
 • W przypadku gdy dodatkowa zawartość jest wyświetlana lub ukryta, gdy fokus jest widoczny, czy można ją odrzucić, wejść w interakcję (i nie zniknąć, gdy użytkownik się do niej przejdzie) i pozostać widoczną do momentu odrzucenia przez użytkownika – nie dotyczy

Funkcjonalność:

 • Wszystkie menu, łącza, przyciski i inne elementy sterujące można obsługiwać za pomocą klawiatury.
 •  Strony z ograniczeniami czasowymi zawierają mechanizmy dostosowywania tych limitów- nie dotyczy
 • Można zatrzymać przenoszoną zawartość lub automatyczne aktualizacje.
 • Unika się używania treści, które migają lub migoczą.
 • Użytkownicy klawiatury mogą ominąć bloki linków i inne elementy interaktywne
 • Każda strona ma unikalny tytuł, który wskazuje jej cel i kontekst.
 • Podczas korzystania z klawiatury do poruszania się po stronie kolejność ma sens.
 • Cel każdego linku jasno wynika z jego tekstu.
 • Witryna ma dwa lub więcej sposobów znajdowania treści, takich jak menu nawigacyjne, funkcja wyszukiwania lub mapa witryny – nie dotyczy
 • Nagłówki i etykiety są jasne i opisowe
 • Podczas używania klawiatury do poruszania się po stronie, możesz powiedzieć, gdzie jesteś- nie dotyczy
 • Skróty uruchamiane tylko jedną literą lub znakiem mogą zostać wyłączone lub ponownie zmapowane przez użytkownika- nie dotyczy
 • Niektóre funkcje witryny wymagają kilku palców lub złożonych gestów, aby je obsługiwać, natomiast można korzystać z tej samej funkcji za pomocą jednego dotknięcia lub kliknięcia.
 • Niektóre funkcje Twojej witryny działają z wykorzystaniem jednego punktu (np. opuszka palca), natomiast zapewniono, że nie uruchamia się on w momencie dotknięcia.
 • W formularzach i innych komponentach dostępna nazwa lub etykieta jest taka sama, jak każdy tekst na ekranie – nie dotyczy
 • Twoja witryna reaguje na ruch lub ruch urządzenia? Jeśli tak, czy reagowanie na ruch może zostać wyłączone, a witryna nadal będzie w pełni użyteczna? – nie dotyczy

Zrozumiałość:

 • Określono język strony internetowej lub dokumentu (lub poszczególnych części wielojęzycznego dokumentu).
 • Nie stosowano linków, kontrolek lub pól formularzy, które automatycznie wywołują zmianę kontekstu.
 • Witryna zawiera spójną nawigację.
 • Funkcje o tej samej funkcjonalności są oznaczone spójnie.
 • Formularze zawierają przydatne, zrozumiałe komunikaty o błędach i weryfikacyjne -nie dotyczy

Solidność:

 • Strona internetowa jest zakodowana przy użyciu prawidłowego kodu HTML.
 • Wszystkie komponenty interaktywne mają dostępną nazwę i rolę, a gdy jest to wymagane, stan. Zastosowano poprawne znaczniki ARIA i są one sprawdzane.
 • Komunikatom o stanie i aktualizacjom przypisano odpowiednie role, które mogą być zrozumiane przez AT, bez skupiania się na nich.

Wyłączenia:

 • Multimedia opublikowane przed 2020.09.23,
 • Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jagłowska
 • E-mail: jjaglowska@opitu.pl lub opitu@opitu.pl
 • Telefon: 58 6206094

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek mieszczący się przy ul. Reja 2a, 81- 441 Gdynia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

tel. 58-621-61-35, e-mail: opitu@opitu.pl;

 • Dojazd:

Przystanek „Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli”:

Linie: 119, 133,192, 252, 252

(Odległość z przystanku do Ośrodka: 290 m);

 • Wejście główne: wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;  możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą rejestracji;
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody szerokie nie wyklejone taśma kontrastującą, dźwig dostępny dla osób poruszających się na wózku, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań:

a) pochylnia wiodąca do sal terapeutycznych,

b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w rejestracji;

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

bezpośrednio przy budynku znajduje się miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości;
 • Toaleta: na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

2. Budynek mieszczący się przy ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia

Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Dział Profilaktyki

tel. 58-620-88-88, e-mail: narko@opitu.pl

 • Dojazd:

Przystanek „Chrzanowskiego – Przychodnia 01”: Linie: 119, 700, 740

(Odległość z przystanku do Ośrodka: 1 m);

 • Wejście główne: wejścia zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się – pochylnia wiodąca do wejścia głównego; możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą rejestracji;
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Poradnia Leczenia Uzależnień: korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, pomieszczenia znajdują się na parterze, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

Dział Profilaktyki: korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody szerokie, nie wyklejone taśma kontrastującą, brak dźwigu/windy dla osób poruszających się na wózku, spotkania dla interesantów odbywają się w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku (w Poradni Leczenia Uzależnień).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Opis dostosowań:

a) pochylnia wiodąca do wejścia głównego,

b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w rejestracji;

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: w odległości 60 m od budynku znajdują się miejsca postojowe, brak miejsc dedykowanych osobom z niepełnosprawnością;
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości;
 • Toaleta: na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Skip to content