Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia  umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, gdyż odrzucono ofertę, która wpłynęła.   Komisja postanowiła odrzucić ofertę – powołując się na pkt. 10 podpunkt 1. g) szczegółowych warunków konkursu: „oferent lub oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Zamawiającego”  – oferent jest zatrudniony w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień na podstawie umowy o pracę.

« Powrót