Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup: dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy, grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie, grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz grupy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w roku 2018.

Komisja postanawia:
1) unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy 1 oraz grupy 2, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 4) szczegółowych warunków konkursu ofert „kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu”.
2) unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy 3 powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”
3) unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy 4 oraz grupy 5, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 3) szczegółowych warunków konkursu ofert „ odrzucono wszystkie oferty”
4) przyjąć ofertę Janusz Sokołowski, Psychoterapia i Psychoedukacja, ul.Peplińska 4/17,  81-258 Gdynia na prowadzenie grupy 6.

« Powrót