Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni – komisja postanawia unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 4) szczegółowych warunków konkursu ofert „kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu”

« Powrót