Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ  w  Gdyni, ul. Reja 2a , 81-441 Gdynia
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod numerem telefonu 58 620 60 94  lub mailem dkedzia@opitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach udzielania świadczeń  zdrowotnych oraz profilaktyki zdrowotnej.
 4. Prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres w jakim są one zbierane wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 1318) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938),
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia i innych placówek medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustalonym prawem zakresie, do uprawnionych na podstawie prawa innych organów publicznych i podmiotów prawnych oraz do podmiotów zabezpieczających zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
 6. Ośrodek nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 7. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres określony w tej ustawie,
 8. W okresie przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikającym z przepisów nie ma Pani/Pan prawa do zażądania zaprzestania ich przetwarzania,
 9. W granicach przepisów prawa Pani/Pan ma prawo do zmiany oraz sprostowania swoich danych osobowych w zakresie, w którym Pani/Pan je podał,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego zgodnie z przepisami prawa na terenie Polski,
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia medycznego.

 

Skip to content